Home > Tiếng Việt > Kiến Thức Cơ Bản > Thực hiện thao tác Mysql trực tiếp từ dòng lệnh

Thực hiện thao tác Mysql trực tiếp từ dòng lệnh

Nếu bạn đang quản trị hệ thống , sẽ có một số trường hợp bạn muốn thực hiện 1 dòng lệnh Mysql và không muốn phải vào trong giao diện làm việc của mysql ,bài viết sau đâu sẽ hướng dẫn bạn thao tác mysql trực tiếp từ dòng lệnh

Cấu trúc của lệnh như sau :

# mysql -u root -p -e "Lệnh Mysql;"

Ví dụ:

Muốn xem danh sách dữ liệu ta gõ lệnh sau 

# mysql -u root -p -e "SHOW DATABASES;"

Máy sẽ hỏi bạn pass mysql ,sau khi bạn nhập xong nó sẽ hiển thị như sau

[[email protected] ~]# mysql -u root -p -e "SHOW DATABASES;"
Enter password:
+-----------------------------+
| Database                    |
+-----------------------------+
| information_schema   |
| mysql                          |
| performance_schema |
+-----------------------------+

Muốn tạo database mới ta gõ lệnh sau ;

[[email protected] ~]# mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE Maxserver;"
Enter password:
[[email protected] ~]# mysql -u root -p -e "SHOW DATABASES;"
Enter password:
+-----------------------------+
| Database                    |
+-----------------------------+
| Maxserver                   |
| information_schema   |
| mysql                          |
| performance_schema |
+-----------------------------+

Muốn tạo table tên là maxservertable gõ lệnh sau 

[[email protected] ~]# mysql -u root -p -e "USE Maxserver; CREATE TABLE IF NOT EXISTS maxservertable ( ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR( 200 ) NOT NULL )"
Enter password:

Và xem table đó

[[email protected]Maxserver ~]# mysql -u root -p -e "USE Maxserver; SHOW TABLES;"
Enter password:
+-----------------------------+
| Tables_in_Maxserver |
+-----------------------------+
| maxservertable           |
+-----------------------------+

Muốn chèn thông tin vào table và xem dữ liệu vừa chèn

[[email protected] ~]# mysql -u root -p -e "USE Maxserver; INSERT INTO maxservertable ( name ) VALUES ( 'VietDuc' );"
Enter password:
[[email protected] ~]# mysql -u root -p -e "USE Maxserver; SELECT * FROM maxservertable;"
Enter password:
+----+----------+
| ID | name    |
+----+----------+
|  1 | VietDuc |
+----+----------+

Và bây giờ muốn xuất dữ liệu ra 1 tập tin tên là output.txt

[[email protected] ~]# mysql -u root -p -e "USE Maxserver; SELECT * FROM maxservertable;" | tee output.txt
Enter password:
ID      name
1       VietDuc

Các đầu ra sẽ được lưu vào output.txt của thư mục làm việc. Mà có thể được xem bằng lệnh cat

[[email protected] ~]# cat output.txt
ID      name
1       VietDuc

Kết

Trên đây là 1 vài ví dụ điển hình về việc thao tác Mysql trực tiếp từ dòng lệnh, Với điều này, bạn có thể thiết lập nhiệm vụ tự động như quản trị hệ thống, để làm cho công việc dễ dàng hơn. Linux là một hệ điều hành linh hoạt