Home > Tiếng Việt > Kiến Thức Cơ Bản > Hướng dẫn thêm quyền Sudo cho User trên Linux

Hướng dẫn thêm quyền Sudo cho User trên Linux

Sudo là gì?, sudo(chữ viết tắt của Superuser Do) là một chương trình của linux. Sudo sẽ cho phép user chạy chương trình với các đặc quyền bảo mật của user khác trong linux, Đối với user gõ lệnh Sudo, thì họ sẽ được hỏi mật khẩu của chính họ để xác nhận gửi yêu cầu thay vì sử dụng lệnh Su là chuyển sang tài khoản root và nhập mật khẩu của root

Người ta dùng lệnh Sudo khi không muốn dùng trực tiếp user root để quản trị, giải pháp ở đây sẽ là thêm quyền Sudo cho user khác và đăng nhập bằng user đó để quản trị

Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nếu user không được thêm quyền sudo thì sẽ ra sao

Các bạn đăng nhập SSH bằng một user tự tạo

Các bạn sẽ gõ một lệnh bất kì

VD: Ở đây lệnh tôi chạy update dưới danh nghĩ user paste

# yum update -y

kết quả sẽ trả về là

Loaded plugins: fastestmirror
You need to be root to perform this command.(Bạn cần phải là root để thực hiện lệnh này)

Bây giờ chúng ta sẽ gõ thêm lệnh sudo ở đầu lệnh

# sudo yum update -y

Kết quả trả về là

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for paste:
paste is not in the sudoers file. This incident will be reported. (user này không có quyền chạy lệnh sudo ,và sự cố này sẽ bị báo cáo)

Bây giờ chúng ta sẽ thêm quyền sudo cho user

Để thêm quyền sudo cho các user khác chúng ta sẽ cần đăng nhập user root, vậy hãy gõ lệnh su và nhập mật khẩu root

# su

Sau khi đăng nhập được vào user root ta mở file /etc/sudoers

# nano /etc/sudoers

Bạn sẽ tìm thấy dòng có nội dung như sau

## Allows people in group wheel to run all commands (cho phép mọi người dùng trong nhóm này chạy được tất cả các lệnh)
%wheel ALL=(ALL) ALL
Và thêm vào tên nhóm mà bạn muốn ,ở đây vì đã tạo user paste lên máy cũng đã tự tạo group paste ,vậy tôi sử dụng group paste luôn
%paste   ALL=(ALL)      ALL

Save file lại và thoát 

Gõ exit để đăng xuất user root

# exit

Gõ lại lệnh 

# sudo yum update -y

Nhập mật khẩu của user paste , bây giờ lệnh update đã được chạy 

Kết 

Đến đây bài hướng dẫn thêm quyền Sudo cho User trên Linux đã kết thúc, hi vọng rằng sau bài này các bạn đã có thể sử dụng sudo một cách hợp lý và hiệu quả, hẹn gặp lại các bạn trong các bài tiếp theo. Chúc các bạn thành công!