Home > Tiếng Việt > Hướng Dẫn (Tutorials) > Hướng dẫn cài đặt NGINX-RTMP trên Ubuntu 14

Hướng dẫn cài đặt NGINX-RTMP trên Ubuntu 14

RTMP Viết tắt của từ Real-Time Messaging Protocol , là một giao thức độc quyền được phát triển bởi Macromedia cho phép phát âm thanh, video và dữ liệu qua Internet, giữa một flash player và một server . RTMP phục vụ rất tốt cho các nội dung trực tiếp .Khi RTMP được ghép nối với FFmpeg, streams có thể được chuyển đổi thành các chất lượng khác nhau. 

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt NGINX-RTMP trên Ubuntu 14 để phát video

Bước 1: Cài đặt các gói cần thiết

Đầu tiên chúng ta cần phải cập nhật VPS của chúng ta lên

# apt update -y

Cài đặt các gói phần mềm cần thiết

# apt-get install build-essential libpcre3 libpcre3-dev libssl-dev unzip -y

Bước 2: Cài đặt Nginx -RTPM

Tạo một thư mục chứa các file download để quản lý dễ dàng

# mkdir /download
# cd /download/

Download nginx và RTMP theo đường link sau

# wget http://nginx.org/download/nginx-1.9.8.tar.gz
# wget https://github.com/arut/nginx-rtmp-module/archive/master.zip

GIải nén các file chúng ta vừa tải về

# tar -xvf nginx-1.9.8.tar.gz
# unzip master.zip

Di chuyển vào thư mục Nginx

# cd nginx-1.9.8/

Chạy lệnh thêm module Nginx sẽ được biên dịch với. Nginx-RTMP

# ./configure --with-http_ssl_module --add-module=../nginx-rtmp-module-master

Chạy lệnh biên dịch và cài đặt

# make
# make install

Tạo file nginx  init script để khởi động nginx

# wget https://raw.github.com/JasonGiedymin/nginx-init-ubuntu/master/nginx -O /etc/init.d/nginx
# chmod +x /etc/init.d/nginx
# update-rc.d nginx defaults

Thử khởi động nginx

# service nginx start
# service nginx stop

Bước 3: Cài đặt  FFmpeg 

Thêm kho cài đặt  FFmpeg 

# apt-get install software-properties-common -y
# add-apt-repository ppa:kirillshkrogalev/ffmpeg-next

Cập nhật danh sách kho

# apt-get update -y

Chạy lệnh sau để cài đặt ffmpeg

# apt-get install ffmpeg -y

Chỉnh sửa file cấu hình nginx

# nano /usr/local/nginx/conf/nginx.conf

Thêm nội dung sau vào dưới file nginx.conf

rtmp {
    server {
            listen 1935;
            chunk_size 4096;

            application live {
                    live on;
                    record off;
                    exec ffmpeg -i rtmp://localhost/live/$name -threads 1 -c:v libx264 -profile:v baseline -b:v 35$
            }
            application live360p {
                    live on;
                    record off;
        }
    }
}

Lưu ý : Thay đổi giá trị sau -b:v sẽ thay đổi chất lượng video. Điều này được đo trong kilobits mỗi giây.

            Thay đổi giá trị sau -b:a ẽ thay đổi chất lượng âm thanh. Điều này được đo trong kilobits mỗi giây.

            Thay đổi giá trị sau -s sẽ thay đổi độ phân giải.

Khởi động lại nginx

# service nginx restart

Đến đây đã kết thúc bài hướng dẫn cài đặt NGINX-RTMP trên Ubuntu 14, hi vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn xây dựng 1 web server streams dễ dàng hơn ,hẹn gặp lại các bạn trong các bài tiếp theo .Chúc các bạn thành công !