Home > Tiếng Việt > Hướng Dẫn (Tutorials) > Hướng dẫn cài đặt server samba trên centos 7

Hướng dẫn cài đặt server samba trên centos 7

Samba là một mã nguồn mở, và bộ phần mềm miễn phí cung cấp dịch vụ tập tin và in ấn cho khách hàng SMB / CIFS. Nó cho phép chúng ta để chia sẻ các tập tin, thư mục và máy in giữa các máy chủ Linux và Windows khách hàng. Sử dụng Samba, chúng ta có thể thiết lập một bộ điều khiển tên miền trên máy chủ Unix / Linux, và tích hợp các ứng dụng khách Windows với bộ điều khiển tên miền.

I.Cài đặt

Gõ lệnh sau để cài đặt 

# yum install -y samba*

II.Cấu hình 

Copy file cấu hình để dự phòng 

# cp smb.conf smb.conf.bk

1.Cấu hình để ai cũng có thể truy cập

# mkdir -p /samba/chiase_share

Phân quyền cho thư mục đó

# chmod -R 777 /samba/chiase_share

Sửa file cấu hình

# nano /etc/samba/smb.conf

Sửa dòng tham số sau về mặc định của window, chú ý phải viết chữ in hoa 

workgroup = WORKGROUP

Bỏ dấu ghi chú và thêm vào địa chỉ ip mạng mà bạn cho phép truy cập vào samba

hosts allow = 107.189.160.9

Bỏ dấu ghi chú dòng nếu bạn muốn sửa dụng giao thức hỗ trợ SMB2

max protocol = SMB2

Thêm dòng sau

map to guest = Bad User

Khai bao thư mục chiase_share bằng các thêm các dòng sau 

[chiase_share]
path = /samba/chiase_share
writable = yes
browsable = yes    
#cho phép hoặc không hiển thị trên trình duyệt web 
guest ok = yes
guest only = yes
create mode = 777
directory mode = 777
read only = no      
 # cho phép hoặc không người dùng ở máy client sửa đổi thư mục 

Khởi động samba và cho chạy cùng hệ thống

# systemctl restart smb
# systemctl restart nmb
# systemctl enable smb
# systemctl enable nmb

Mở port trêm firewall ta dùng lệnh sau

# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=samba

# firewall-cmd --reload

Kiểm tra cấu hình samba 

# testparm

Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
Processing section "[homes]"
Processing section "[printers]"
Processing section "[chiase_share]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE

Press enter to see a dump of your service definitions     # Ấn Enter

# Global parameters
[global]
        netbios name = MAXSERVER
        server string = Samba Server Version %v
        security = USER
        map to guest = Bad User
        log file = /var/log/samba/log.%m
        max log size = 50
        server max protocol = SMB2
        idmap config * : backend = tdb
        hosts allow = 107.189.160.9
        cups options = raw


[homes]
        comment = Home Directories
        read only = No
        browseable = No


[printers]
        comment = All Printers
        path = /var/spool/samba
        printable = Yes
        print ok = Yes
        browseable = No


[chiase_share]
        path = /samba/chiase_share
        read only = No
        create mask = 777
        directory mask = 777
        guest only = Yes
        guest ok = Yes

 

Kiểm tra samba trên win 

Các bạn ấn tổ hợp phím Windows + R để hiện ra của sổ Run 

  

 

   Khai báo địa chỉ của server samba và ấn enter, sẽ đc kết quả như sau 

2.Cấu hình cho sử dụng user để đăng nhập

Các bạn hay tạo 1 user để đăng nhập vào samba

# useradd maxserver

Đặt mật khẩu để user hoạt động 

# passwd maxserver

Tạo 1 group 

# groupadd maxserver

Gán user vào group

# usermod -a -G maxserver maxserver

Thiết lập mật khẩu smb cho user 

# smbpasswd -a maxserver

Các bạn tạo thư mục mới 

# mkdir /samba/secure_share

Phân quyền và gán user, group

# chmod -R 755 /samba/secure_share
# chown -R maxserver:maxserver /samba/secure_share/

Khai báo thư mục trong file cấu hình 

# nano /etc/samba/smb.conf

[secure_share]
path = /samba/secure_share
writable = yes
browsable = yes
guest ok = no
read only = no
valid users = maxserver
 # nếu muốn để các user trong group maxserver cùng truy cập thì gõ như sau  valid users = @maxserver

Kiểm tra cấu hình 

# testparm

Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
Processing section "[homes]"
Processing section "[printers]"
Processing section "[chiase_share]"
Processing section "[secure_share]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE

Press enter to see a dump of your service definitions

# Global parameters
[global]
        netbios name = MAXSERVER
        server string = Samba Server Version %v
        security = USER
        map to guest = Bad User
        log file = /var/log/samba/log.%m
        max log size = 50
        server max protocol = SMB2
        idmap config * : backend = tdb
        hosts allow = 107.189.160.9
        cups options = raw


[homes]
        comment = Home Directories
        read only = No
        browseable = No


[printers]
        comment = All Printers
        path = /var/spool/samba
        printable = Yes
        print ok = Yes
        browseable = No


[chiase_share]
        path = /samba/chiase_share
        read only = No
        create mask = 777
        directory mask = 777
        guest only = Yes
        guest ok = Yes


[secure_share]
        path = /samba/secure_share
        valid users = maxserver
        read only = No

Kiểm tra trên máy client truy cập vào thư mục secure_share sẽ hỏi nhập user và pass